Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

1. Osobní údaje

Tento dokument zveřejňujeme, abychom vysvětlili důvody, proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v rámci našeho podnikání:

 1. Co jsou osobní údaje?

To vše jsou informace, které vám umožní bez velkého úsilí rozeznat jednu osobu od ostatních. Mohou se týkat přímo dané osoby (např. jméno a příjmení, identifikační číslo, někdy i e-mailová adresa nebo internetový účet), ale i takové, které ji přímo nevystihují. Týkají se například jejích rysů, zdravotního stavu, názorů, místa bydliště, závislostí, rasy nebo náboženství.

 1. O jakých osobních údajích v našem případě mluvíme?

Zpracováváme údaje, které nám poskytli naši klienti, dodavatelé a zaměstnanci v souvislosti s využíváním našich služeb, spoluprací s námi nebo zaměstnáním.

 1. Co znamená zpracování údajů?

Zpracování jsou všechny činnosti, které můžeme s osobními údaji provádět – související jak s jejich aktivním využíváním, jako je shromažďování, stahování, zaznamenávání, kombinování, upravování nebo sdílení, tak i s pasivním používáním, jako je ukládání, omezování, mazání nebo ničení.

 1. Kdo je správcem údajů (tedy kdo ovlivňuje jejich zpracování a zabezpečení)?

Správcem vašich údajů je společnost Honeste d.o.o. Smiljaniceva 2, 21000 Split, Chorvatsko, HR69630780200 zastoupená:

 1. Na jakém právním základě a za jakým účelem vaše údaje zpracováváme?

Jakékoli zpracování vašich údajů musí být založeno na vhodném právním základě v souladu s platnými předpisy. Takovým základem může být Váš souhlas se zpracováním údajů nebo jiná zákonná ustanovení, která jej umožňují obsažená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů údajů a o svobodě toku těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) nebo v různých vnitrostátních právních aktech, jako jsou zákony nebo nařízení.

Vaše údaje můžeme zpracovávat pro několik různých účelů, například:

 • Vaše údaje s námi můžete sdílet zasláním e-mailu Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který automaticky vyjadřujete, když nám své údaje zašlete (např. e-mailová adresa). Váš souhlas je dobrovolný – nezapomeňte, že jej můžete kdykoli odvolat. V takovém případě okamžitě smažeme všechny vámi poskytnuté informace, pokud jste se nestali naším zákazníkem.
 • Pokud jste naším klientem nebo zájemcem o využívání námi poskytovaných služeb, zpracováváme vaše údaje v souvislosti se smlouvou uzavřenou s vámi nebo v rámci přípravy na uzavření takové smlouvy. To se vždy děje s vaším vědomím a vůlí. Při projevení úmyslu uzavřít smlouvu víte, jaké osobní údaje budou k jejímu podpisu potřeba, a po jejím podpisu víte, jaké údaje jste pro tento účel poskytli nebo později poskytnete,
 • Vaše údaje můžeme zpracovávat také za účelem zajištění bezpečnosti naší IT sítě a informací. K tomu dojde, když používáte naši IT infrastrukturu nebo se k ní připojujete, například návštěvou našich webových stránek nebo zasíláním zpráv. To je náš oprávněný zájem.
 • Pokud máte zájem s námi spolupracovat, zpracováváme vaše údaje ve formě vaší žádosti nebo životopisu. Děje se tak s vaším vědomím a písemným souhlasem, který můžete kdykoli odvolat. V takovém případě nebudeme vaši žádost brát v úvahu a okamžitě smažeme všechny vámi poskytnuté údaje. Při zaměstnání u nás jsou však další pravidla pro zpracování údajů a povinný rozsah jejich předávání a uchovávání specifikována v ustanoveních pracovního práva.
 1. S kým sdílíme vaše údaje?

V souladu s platnými právními předpisy můžeme vaše údaje předat subjektům, které je zpracovávají naším jménem, ​​např. poštovnímu operátorovi, účtárně, poskytovatelům IT služeb nebo jiným subdodavatelům našich služeb uvedeným ve smlouvě uzavřené s vámi. Jsme také povinni je zpřístupnit na žádost subjektů k tomu oprávněných podle jiných zákonných ustanovení (např. soudy nebo orgány činné v trestním řízení). Zveřejnění však proběhne pouze v případě, že nás o to požádají s uvedením právního základu, který jim umožňuje takovou žádost podat.

Nepředpokládáme předávání vašich údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, tedy mimo ekonomickou oblast Evropské unie. V rámci Evropské unie je vám díky GDPR poskytována stejná úroveň ochrany vašich údajů ve všech členských státech. Text GDPR je dostupný na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

 1. Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat?

Velkou pozornost věnujeme omezení rozsahu shromažďovaných údajů i doby jejich zpracování na nezbytné minimum. Za tímto účelem provádíme systematické kontroly našich papírových a elektronických dokumentů a odstraňujeme nepotřebné, jejichž platnost vypršela. Pamatujte, že doba zpracování vašich údajů, v závislosti na tom, na jakém základě jsme je získali, může být stanovena samostatnými právními ustanoveními – nezávislými na nás, která nám mohou uložit povinnost uchovávat vaše údaje bez ohledu na vaši vůli nebo přání. Příklady zahrnují pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a účetní předpisy.

Pokud jste osobně využili našich služeb a uzavřeli jsme v této věci smlouvu, v souladu s účetními předpisy necháme Vaše údaje ve finanční a účetní dokumentaci vytvořenou v souvislosti s tím a zpracujeme je po dobu 5 po sobě jdoucích kalendářních let , počítáno ode dne nákupu/uzavření smlouvy.

Pokud by údaje, které máme, měly být použity k jinému účelu, než pro který byly získány, vždy vás o tom budeme informovat a budete moci vznést námitku.

 1. Jaká práva máte ve vztahu ke svým údajům?

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte vždy právo:

 • požadovat přístup k údajům – v mezích čl. 15 GDPR,
 • jejich náprava – v mezích čl. 16 GDPR,
 • žádost o výmaz – v mezích čl. 17 GDPR,
 • nebo omezení zpracovatelských činností – v mezích čl. 18 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování údajů – v mezích čl. 21 GDPR,
 • předávání údajů, včetně pořizování jejich kopií – v mezích čl. 20 GDPR.

Všechna tato práva jsou podrobně rozebrána v čl. 15 až 21 GDPR, jehož text je dostupný na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete také odvolat, v takovém případě vaše osobní údaje neprodleně vymažeme, pokud neexistuje zákonná povinnost, abychom je dále zpracovávali. Pokud například požádáte o odstranění své e-mailové adresy z důvodu odhlášení z odběru newsletteru, okamžitě ji vymažeme z poštovní databáze.

Pokud se domníváte, že jsme jakýmkoliv způsobem – což zjevně nechceme – porušili Vaše práva nebo nezajistili zabezpečení Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v současnosti předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Automatizované rozhodování a informace o profilování.

Nečiníme žádná automatizovaná rozhodnutí na základě vašich údajů, tedy bez lidského zásahu. Rovněž neprovádíme žádné akce zaměřené na vaši profilaci.

 1. Jak chráníme vaše data?

Pro zajištění bezpečnosti vašich údajů používáme organizační a technická opatření vyžadovaná zákonem. V našem sídle jsme nainstalovali nezbytná opatření fyzického zabezpečení, abychom zabránili neoprávněným osobám v přístupu k vašim údajům. Naši zaměstnanci mají potřebná oprávnění a mohou zpracovávat údaje omezeným způsobem, tedy pouze v rozsahu nezbytném pro řádné plnění služebních povinností.

 1. Ochrana soukromí nezletilých

Náš web nesleduje ani neověřuje informace o věku uživatelů, odesílatelů nebo příjemců zpráv. Kontaktní údaje návštěvníků (jako jsou telefonní čísla a e-mailové adresy uživatelů) slouží k plnění objednávek nebo zasílání informací o naší společnosti.

Nezletilí by neměli bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců posílat žádné informace, zadávat objednávky nebo se přihlašovat k odběru služeb poskytovaných naší společností. Takový souhlas budeme vyžadovat vždy, když se dozvíme, že jste nezletilí („dítě“) ve smyslu vnitrostátních zákonů na ochranu údajů.

2. Soubory cookie

 1. Co jsou cookies a k čemu slouží?

Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení a server je používá k rozpoznání vašeho zařízení, když se znovu připojíte. Soubory cookie se stahují pokaždé, když vstoupíte a opustíte webovou stránku. Cookies neslouží k určení vaší identity, pouze vašeho zařízení – např. tak, aby po rozpoznání používaného prohlížeče zobrazovaný obrázek co nejlépe odpovídal technickým možnostem zařízení (např. jeho rozlišení) nebo jeho typu (“stacionární” verze – stolní nebo mobilní).

Cookies se nejčastěji používají pro počítadla, ankety, internetové obchody, weby vyžadující přihlášení, reklamy a ke sledování aktivity návštěvníků. Soubory cookie také umožňují mimo jiné: zapamatování si vašich zájmů a přizpůsobení webových stránek jim z hlediska zobrazovaného obsahu a odpovídajících reklam.

Cookies v současnosti využívají prakticky všechny webové stránky působící na internetu – vyhledávače, informační weby, blogy, internetové obchody, weby úřadů, časopisy a noviny atd. Používá je i náš web.

Více informací o cookies naleznete na: www.wszystkoociasteczkach.pl

 1. Co dělají soubory cookie?

Obecně fungují na následujících principech:

 • identifikovat údaje o počítači a prohlížeči používaném k procházení webových stránek – umožňují např. zjistit, zda daný počítač již webové stránky navštívil,
 • údaje získané z cookies nejsou žádným způsobem spojovány s osobními údaji uživatelů získanými např. při registraci na webových stránkách,
 • neškodí vám ani vašim počítačům nebo chytrým telefonům – neovlivňují způsob, jakým fungují,
 • nezpůsobují změny konfigurace v koncových zařízeních nebo v softwaru nainstalovaném na těchto zařízeních,
 • výchozí parametry „cookie“ umožňují pouze serveru, který je vytvořil, číst informace v nich obsažené,
 • na základě vašeho chování na webových stránkách, které navštěvujete, předávají informace na servery, díky čemuž zobrazené webové stránky lépe vyhovují individuálním preferencím.
 1. Jaké typy souborů cookie existují?

Existují následující typy souborů cookie:

 • „Cookies relace“ jsou dočasné soubory uložené v paměti prohlížeče do konce relace (tj. do zavření prohlížeče). Tyto soubory jsou povinné pro správné fungování určitých aplikací nebo funkcí. Po zavření prohlížeče by se měly automaticky smazat ze zařízení, na kterém jste si web prohlíželi,
 • „Trvalé soubory cookie“ usnadňují používání často navštěvovaných webových stránek (např. zapamatování si oblíbeného barevného schématu nebo rozložení nabídky na vašich oblíbených webových stránkách). Tyto soubory jsou uloženy v příslušné složce po delší dobu, což lze upravit v nastavení prohlížeče, který používáte. Při každé návštěvě webové stránky se data z těchto souborů cookie přenesou na server. Tento typ souborů cookie se někdy nazývá „sledovací soubory cookie“,
 • „Cookies třetích stran“ jsou soubory obvykle pocházející z reklamních serverů, vyhledávacích serverů atd., které spolupracují s vlastníkem dané webové stránky. Díky nim jsou zobrazované reklamy přizpůsobeny vašim preferencím a zvyklostem, což vám následně často umožňuje využívat část obsahu webu zdarma. S jejich pomocí se počítají i „kliknutí“ na inzeráty, uživatelské preference atd.
 1. Musíte souhlasit s naším používáním souborů cookie?

Pamatujte, že soubory cookie můžete spravovat sami. To umožňují například webové prohlížeče, které používáte (obvykle je mechanismus ve výchozím nastavení povolen). V nejpopulárnějších prohlížečích můžete:

 • souhlas s používáním souborů „cookies“, které vám umožní plně využívat možnosti nabízené webovými stránkami,
 • správa cookies na úrovni jednotlivých vámi vybraných webových stránek,
 • určení nastavení pro různé typy souborů cookie, např. přijímání trvalých souborů jako souborů relace atd.,
 • blokování nebo mazání cookies.

Informace o tom, jak povolit a zakázat soubory cookie v nejoblíbenějších prohlížečích, naleznete na následujících odkazech:

1) Google Chrome

2) Internet Explorer

3) Mozilla Firefox

4) Opera

5) Safari

Pokud ponecháte nastavení prohlížeče beze změny, souhlasíte s naším používáním souborů cookie. Jejich zablokování nebo zakázání používání určitých typů souborů cookie vám může zabránit v plném využívání funkcí webu nebo narušit jeho správné fungování.

 1. K čemu používáme soubory cookie?

Web používá jak soubory cookie relace, tak trvalé soubory cookie. Používáme je k následujícím účelům:

 • vytváření statistik, které umožňují zlepšovat obsah stránek, jejich strukturu a obsah,
 • udržování relace uživatele webu.

Pro správné zobrazení webu jsou shromažďovány následující informace: název a verze webového prohlížeče, jazykové nastavení, datum a čas odeslání požadavku na server, IP, ze které byl požadavek odeslán, požadovaná URL. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění správného fungování webových stránek.

K vytváření statistik se používá nástroj pro webovou analýzu – Google Analytics, který shromažďuje data a používá vlastní soubory cookie v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google dostupnými na https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Google shromažďuje údaje získané umístěním souborů cookie do zařízení na svých serverech a používá tyto informace k vytváření zpráv a poskytování dalších služeb souvisejících s návštěvností a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají takové informace jménem společnosti Google.

Údaje shromážděné našimi webovými stránkami nejsou zveřejňovány ani zpřístupňovány třetím stranám, s výjimkou příslušných orgánů činných v trestním řízení oprávněných vést trestní řízení v souvislosti s jejich zahájením na naši žádost. To se stane pouze v případě, že podniknete jakékoli kroky, které jsou nezákonné nebo pro nás škodlivé.

Usporedite popise

Usporedi
error: Zawartość jest chroniona!